... e-shop s autodíly!

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Základní informace

Správce osobních údajů

Jako správce, společnost Autokšeft, s.r.o., se sídlem Kbely 1685, 543 01 Vrchlabí, IČO 275 38 966, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24876, zpracováváme osobní údaje získané přímo od vás, našich zákazníků.

Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí. Jako správce vás rovněž budeme vždy informovat o předání vašich osobních údajů jinému subjektu včetně uvedení toho, komu osobní údaje předáváme. Pokud nám poskytnete osobní údaje třetích osob, musíte vy sami informovat danou osobu a zajistit její souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Osobní údaje, které zpracováváme automaticky

Navštívíte-li naše webové stránky můžeme o vás ukládat určité informace, jedná se např. o IP adresu, datum a čas přístupu na naši webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému nebo nastavení vašeho jazyka. Dále můžeme shromažďovat informace o vašem chování na našich webových stránkách, např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte nebo které zboží zobrazujete. Tyto informace jsou však anonymizované a není tak možné je přiřadit k žádné konkrétní osobě.

Používáte-li k přístupu na náš web mobilní telefon nebo obdobný přístroj, můžeme zpracovávat i informace o tomto mobilním zařízení.

Cookies

Automaticky zpracováváme i COOKIES.

Verze pro mobilní telefony

Používáte-li pro vstup na naše webové stránky telefon, tablet nebo obdobné zařízení, webové stránky jsou pro tyto přístroje optimalizované. Ke zpracování vašich osobních údajů tak dochází obdobím způsobem, jako je tomu v případě přístupu z počítače.

Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

 • Nákup zboží a služeb
  Vaše osobní údaje zpracováváme zejména proto, abychom zpracovali a doručili vaši objednávku.
 • Zákaznická podpora
  Máte-li nějaký dotaz nebo problém, k vyřešení dané situace musíme také zpracovávat vaše údaje. Je-li to nutné, mohou být vaše osobní údaje předány i třetím subjektům, zejména dopravcům zboží.
 • Uživatelský účet
  Vámi poskytnuté osobní údaje uvedené ve vašem uživatelském profilu nabízí řadu užitečných funkcí, např. poskytnete-li nám vaše telefonní číslo, můžete obdržet informace o doručení vaší objednávky. Uvedené údaje můžete kdykoliv měnit. E-mailovou adresu měnit nelze vzhledem k tomu, že je využívána pro přístup k vašemu uživatelskému účtu.
 • Zlepšování našich služeb
  Historie vašich objednávek a vaše chování na webu nám významně pomáhá k vytváření nabídek dalších produktů, např. příslušenství k zakoupenému zboží. Díky těmto informacím vám na určitých místech zobrazujeme takové zboží, které koresponduje s vašimi potřebami a zájmy. Prvky na webu optimalizujeme pomocí nástrojů jako Google Analytics, Facebook Analytics apod.
 • Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci
  Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci, uplatnění našich práv a právních nároků, případně z dalších závažných důvodů.

Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech

Plnění a uzavření smlouvy

Pro uzavření kupní smlouvy týkající se nákupu našich produktů a služeb a jejich následnému doručení zpracováváme zejména fakturační a doručovací údaje.

Oprávněné zájmy

Vaše osobní údaje využíváme k poskytnutí pro vás zajímavého obsahu. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies. Ze stejného právního důvodu vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové a SMS zprávy.

Souhlas

Vámi udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat po přihlášení do vašeho uživatelského účtu v sekci Nastavení soukromí, případně pomocí odkazu Nastavení soukromí.

Předávání osobních údajů třetím subjektům

Vaše osobní údaje mohou být předány třetím subjektům:

 • Doručení zboží
  Pro řádné doručení zboží předáváme vámi zvolenému dopravci údaje, které vyplníte v objednávce. Jedná se zejména o tyto údaje: vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, pomocí něhož vás může dopravce kontaktovat, v případě platby na dobírku i částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je oprávněn předané osobní údaje zpracovávat pouze pro účely doručení zboží a poté je musí bezodkladně smazat.
 • Platební karty
  Společnost Autokšeft, s.r.o. nemá žádné údaje o platebních kartách, kterými u nás platíte. Těmito údaji disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce.
 • Státní orgány
  Dojde-li k vymáhání našich práv mohou být vaše osobní údaje předány třetímu subjektu. Uloží-li nám právní řád nebo orgán státní moci povinnost k předání vašich osobních údajů, údaje musíme předat.

Doba zpracování osobních údajů

 • Po dobu trvání smluvního vztahu.
 • Při udělení souhlasu až do jeho odvolání po přihlášení do vašeho uživatelského účtu v sekci Nastavení soukromí, případně pomocí odkazu Nastavení soukromí.
 • Osobní údaje nezbytné ke splnění povinností vyplývajících ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Zabezpečení osobních údajů

Pro maximální zabezpečení vašich osobních údajů a zamezení jejich zneužití jsme přistoupili k dostatečným technickým i organizačním opatřením.

Veškerá komunikace mezi vaším zařízením a našimi webovými servery je šifrovaná. Přihlašovací údaje jsou zahashované a všechna vaše data jsou uložena pouze na serverech v zabezpečených datových centrech s omezeným přístupem.

Osobní údaje osob mladší 16-let

Náš internetový obchod není určen pro děti mladší 16 let. Osoba mladší 16 let může náš internetový obchod používat pouze se souhlasem jeho zákonného zástupce.

Vaše práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů:

 • kdykoliv můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,
 • právo opravit či doplnit své osobní údaje,
 • právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů,
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů,
 • právo na přístup k vašim osobním údajům,
 • právo požadovat přenesení vašich osobních údajů,
 • právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů,
 • právo na výmaz některých osobních údajů, tzv. právo být zapomenut.

Úprava a doplnění

Vaše osobní údaje můžete prohlížet, měnit, případně některé mazat prostřednictvím vašeho uživatelského účtu. Dále zde můžete měnit nastavení týkající se zasílání obchodních sdělení, dotazníku spokojenosti s nákupem a cookies.

Jsou-li některé vaše osobní údaje chybné, opravte je, prosím, taktéž prostřednictvím vašeho uživatelského účtu, případně nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu info@autokseft.cz.

Přístup

Máte-li zájem o získání přehledu námi evidovaných vašich osobních údajích, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu gdpr@autokseft.cz.

Zažádat můžete o tyto informace:

 • účely zpracování vašich osobních údajů,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci vašich osobních údajů (kromě správce samotného),
 • plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy,
 • zdali máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,
 • informace o zdroji osobních údajů, v případě, že jsme je nezískali od vás.

Výmaz

Zažádáte-li o výmaz vašich osobních údajů, nedojde ovšem k výmazu údajů na dokumentech, jež jsme povinni ze zákona uchovávat. Budeme-li vaše osobní údaje potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být taktéž vaše žádost odmítnuta.

Informace o vaší platební kartě neukládáme. Tyto informace jsou uchovávány u platební brány. Nemůžeme je tedy vymazat ani editovat. V tomto případě kontaktujte platební bránu.

Zažádat o výmaz osobních údajů máte právo v těchto případech:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány.
 • Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování.
 • Vznesl/a jste námitku proti zpracování os. údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zpracování těchto osobních údajů.
 • Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně.
 • Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis.
 • Jedná se o osobní údaje dětí mladších 16 let.

Své právo můžete uplatnit prostřednictvím e-mailu gdpr@autokseft.cz.

Vznesení námitky

Některé vaše osobní údaje jsou námi zpracovávané na základě našeho oprávněného zájmu. Máte-li konkrétní důvody, můžete vznést námitku proti zpracovávání těchto vašich osobních údajů. Tuto námitku můžete vznést prostřednictvím e-mailu gdpr@autokseft.cz.

Omezení zpracování

Na omezení zpracování osobních údajů máte právo v následujících případech:

 • vaše osobní údaje jsou nepřesné,
 • vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně,
 • my již vaše osobní údaje pro účely zpracování nepotřebujeme, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků,
 • vznesl/a jste námitku dle předchozího bodu.

V takovém případě můžeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze s vaším souhlasem.

Podání stížnosti

Domníváte-li se, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Tímto vás prosíme, abyste tyto nesrovnalosti řešili nejprve s námi a kontaktovali nás prostřednictvím e-mailu gdpr@autokseft.cz.

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 25. 5. 2018, přičemž jsou k dispozici v elektronické podobě na www.autokseft.cz.


Logo Heuréka

Tento e-shop měl za posledních 90 dní tisíce spokojených zákazníků.


Logo Zboží.cz

Zde prezentovaná data, zejména celá databáze, nesmějí být kopírována. Je zakázáno data nebo celou databázi bez předchozího písemného svolení od společnosti TecAlliance kopírovat a distribuovat a/nebo toto jednání umožnit třetím osobám. Porušení zakládá neoprávněný zásah do autorského práva a bude stíháno.