... e-shop s autodíly!

Základní kategorie vozidel

Příloha zákona č. 56/2001 Sb. vymezuje 7 základních kategorií vozidel.

Kategorie vozidel

Označení Popis kategorie
L* Motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly.
M** Motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob.
N** Motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu nákladů.
O** Přípojná vozidla.
S* Pracovní stroje.
T* Traktory zemědělské nebo lesnické.
R* Ostatní vozidla, která nelze zařadit do výše uvedených kategorií.

*   Kategorie L, T, S, R a OT jsou nad rámec evropského značení přidány českými předpisy.
** Kategorie M, N, O včetně podkategorií a kategorie terénních vozidel MG a NG jsou shodně definovány v evropské směrnici 2007/46/ES.

Kategorie L

Kategorie vozidel L se člení na:

Mopedy

 • Dvoukolové mopedy (LA) jsou dvoukolová vozidla s objemem válců motoru nepřesahujícím 50 cm³ v případě spalovacího motoru a s maximální konstrukční rychlostí nepřesahující 45 km/h při jakémkoli druhu pohonu.
 • Tříkolové mopedy (LB) jsou tříkolová vozidla s jakýmkoli uspořádáním kol, s objemem válců motoru nepřesahujícím 50 cm³ v případě spalovacího motoru a s maximální konstrukční rychlostí nepřesahující 45 km/h při jakémkoli druhu pohonu.
 • Lehké čtyřkolky (LB), jejichž hmotnost v nenaloženém stavu je menší než 350 kg, do čehož se nezapočítává hmotnost baterií v případě elektrických vozidel, dále, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost nepřesahuje 45 km/h a jejichž zdvihový objem motoru nepřesahuje 50 cm³ u zážehových motorů nebo pro jiné druhy motorů maximální čistý výkon nepřesahuje 4 kW.

Motocykly

 • Motocykly jsou dvoukolová vozidla (LC) s objemem válců motoru přesahujícím 50 cm³ v případě spalovacího motoru, nebo s maximální konstrukční rychlostí přesahující 45 km/h při jakémkoli druhu pohonu.
 • Motocykly s postranním vozíkem (LD) jsou vozidla s třemi koly uspořádanými nesouměrně vzhledem k střední podélné rovině, s objemem válců motoru přesahujícím 50 cm³ v případě spalovacího motoru, nebo s maximální konstrukční rychlostí přesahující 45 km/h při jakémkoli druhu pohonu.

Motorové tříkolky

 • Motorové tříkolky (LE) jsou vozidla s třemi koly uspořádanými souměrně vzhledem ke střední podélné rovině s objemem válců motoru přesahujícím 50 cm³ v případě spalovacího motoru, nebo s maximální konstrukční rychlostí přesahující 45 km/h při jakémkoli druhu pohonu.
 • Čtyřkolky (LE) jiné než lehké tříkolky, jejichž hmotnost v nenaloženém stavu nepřesahuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě nákladů, do čehož se nezapočítává hmotnost baterií v případě elektrických vozidel a dále, u nichž maximální čistý výkon motoru nepřesahuje 15 kW.

Motokolo

Motokolo (LM), jízdní kolo s trvale zabudovaným motorem s objemem válců motoru nepřesahujícím 50 cm³ v případě spalovacího motoru a s maximální konstrukční rychlostí nepřesahující 25 km/h při jakémkoli druhu pohonu.

Vozidla zařazená podle EHK - OSN v kategorií L1 a L2 s maximální konstrukční rychlostí 50 km/h se považují za mopedy, vozidla kategorií L3 a L4 se považují za motocykly a vozidla kategorie L5 se považují za motorové tříkolky.

Kategorie M

Kategorie vozidel M se člení na:

 • M1 - vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo víceúčelová vozidla.
 • M2 - vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5 000 kg.
 • M3 - vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 5 000 kg.

Víceúčelové vozidlo je vozidlo typem karoserie určené k přepravě osob a nákladu v jediném oddělení vozidla. Rozdělení vozidel podle typu karoserie a podmínky pro zařazení víceúčelového vozidla do kategorie vozidel M1 nebo N1 stanoví prováděcí právní předpis.

Při rozhodování o zařazení vozidla do kategorie M a N se považuje za místo k přepravě osob místo pro osobu sedící, ležící, stojící nebo místo s trvalými úchyty ukotvení sedadla, přičemž není rozhodující, zda sedadlo na tomto místě je nebo není umístěno.

Kategorie N

Kategorie vozidel N se člení na:

 • N1 - vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg.
 • N2 - vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, avšak nepřevyšuje 12 000 kg.
 • N3 - vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg.

Terénní vozidlo je motorové vozidlo se zvýšenou průjezdností, které patří do vozidel kategorie M nebo N a splňuje další technické podmínky stanovené prováděcím právním předpisem. Terénní vozidlo příslušné kategorie se označuje doplňkovým písmenem G ke kategorii M nebo N, například M1G, N3G.

Kategorie O

Kategorie vozidel O se člení na:

 • O1 - přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg.
 • O2 - přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 750 kg, ale nepřevyšuje 3 500 kg.
 • O3 - přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 10 000 kg.
 • O4 - přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 10 000 kg.
 • OT1 - přípojná vozidla traktoru, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 1 500 kg.
 • OT2 - přípojná vozidla traktoru, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 1 500 kg, ale nepřevyšuje 3 500 kg.
 • OT3 - přípojná vozidla traktoru, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 6 000 kg.
 • OT4 - přípojná vozidla traktoru, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 6 000 kg.

Kategorie S

Kategorie vozidel S se člení na:

 • Ss - pracovní stroj samojízdný je zvláštní vozidlo s vlastním zdrojem pohonu, konstrukčně a svým vybavením určené pouze pro vykonávání určitých pracovních činností. Pracovní stroj samojízdný není určený zpravidla pro přepravní činnost.
 • Sp - pracovní stroj přípojný je zvláštní vozidlo bez vlastního zdroje pohonu, konstrukčně a svým vybavením určené pouze pro vykonávání určitých pracovních činností. Pracovní stroj přípojný se připojuje k tažnému motorovému vozidlo, které je přizpůsobené pro jeho připojení. Pracovní stroj přípojný není určený zpravidla pro přepravní činnost. Pracovní stroje přípojné se dělí:
  • Sp1 pracovní stroj přípojný s největší technicky přípustnou hmotností nepřevyšující 3 000 kg.
  • Sp2 pracovní stroj přípojný s technicky přípustnou hmotností převyšující 3 000 kg, avšak nepřevyšující 6 000 kg.
  • Sp3 pracovní stroj s technicky přípustnou hmotností převyšující 6 000 kg.

Kategorie T

Pro kategorii T, traktory zemědělské nebo lesnické, zákon neuvádí podrobnější rozlišení. Vyhláška č. 341/2002 Sb. zmiňuje kolové i pásové traktory, přesně příloha 18 vyhlášky 341/2002 Sb. člení kolové traktory do podrobnějších kategorií.

Motorová vozidla vybavená koly nebo pásy, jejichž hlavní funkcí je tažná síla a která jsou zvláště konstruována pro tažení, tlačení, nesení nebo pohon určitého nářadí, strojů nebo přípojných vozidel, určených pro užití zejména v zemědělství nebo lesnictví. Mohou být vybavena pro přepravu nákladu a osob.

Kolové traktory se dále dělí:

 • Kategorie T1 - traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km/h, s nejméně jednou a s minimálním rozchodem větším než 1 150 mm, s nenaloženou hmotností v provozním stavu větší než 600 kg a se světlou výškou nad vozovkou menší než 1 000 mm.
  Do doby přijetí všech jednotlivých směrnic podle přílohy II směrnice 2003/37/ES lze do kategorie T1 řadit i traktory s maximální konstrukční rychlostí vyšší než 40 km/h, pokud budou splněny požadavky podle bodu 15 přílohy č. 3 k této vyhlášce.
 • Kategorie T2 traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km/h, s minimálním rozchodem menším než 1 150 mm, s nenaloženou hmotností v provozním stavu větší než 600 kg a se světlou výškou nad vozovkou menší než 600 mm. Pokud je však výška těžiště traktoru podle ČSN ISO 789-6 (30 0446), měřeno vůči vozovce, dělená střední hodnotou minimálního rozchodu všech náprav větší než 0,90, je maximální konstrukční rychlost omezena na 30 km/h.
 • Kategorie T3 traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km/h, a s nenaloženou hmotností v provozním stavu menší než 600 kg.
 • Kategorie T4 ostatní traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km/h, (podle definice uvedené dále).
  • T4.1 traktory s vysokou světlou výškou - Traktory konstruované pro práci s vysokými plodinami, např. s vínem. Jejich znakem je zvýšený podvozek nebo jeho část, což traktoru umožňuje pojíždět souběžně s plodinou s levými a pravými koly na každé straně jedné řady nebo více řad plodiny. Tyto traktory jsou určeny k nesení nebo k pohonu nářadí, které může být montováno na předku, mezi nápravami, na zádi nebo na nákladové plošině. Pokud je traktor v pracovní poloze, je jeho světlá výška kolmá na řady plodiny vyšší než 1 000 mm. Pokud je výška těžiště traktoru podle ČSN ISO 789-6 (30 0446), měřeno vůči zemi při užití normálně montovaných pneumatik, dělená střední hodnotou minimálního rozchodu všech náprav větší než 0,90 nesmí maximální konstrukční rychlost překročit 30 km/h.
  • T4.2 zvláště široké traktory - Traktory, charakteristické svými velkými rozměry, přednostně určené k práci na velkých zemědělských plochách.

Kategorie R

Zákon neobsahuje bližší rozdělení ani příklady vozidel spadajících do kategorie R. Některé příklady druhů vozidel jsou uvedeny v příloze 18 vyhlášky č. 341/2002 Sb. Podle obecné definice by do ní měla spadat zejména všechna nemotorová vozidla, která nejsou přípojnými vozidly:

 • jízdní kola (včetně koloběžek, tandemů, šlapacích čtyřkolek, odrážedel atd.);
 • ruční vozíky nebo jiná vozidla tlačená nebo tažená pěšky jdoucí osobou, například pracovní stroje;
 • vozík pro invalidy s ručním nebo motorickým pohonem o šířce a délce nepřesahující 1 metr, konstrukční rychlosti nejvýše 6 km/h a maximální přípustné hmotnosti nejvýše 450 kg;
 • potahová vozidla (kolová i saně);
 • pásová motorová vozidla pro přepravu osob nebo nákladu (např. sněžná rolba a sněžný skútr).
  •  


Logo Heuréka

Tento e-shop měl za posledních 90 dní tisíce spokojených zákazníků.


Logo Zboží.cz

Zde prezentovaná data, zejména celá databáze, nesmějí být kopírována. Je zakázáno data nebo celou databázi bez předchozího písemného svolení od společnosti TecAlliance kopírovat a distribuovat a/nebo toto jednání umožnit třetím osobám. Porušení zakládá neoprávněný zásah do autorského práva a bude stíháno.