... e-shop s autodíly!

Brzdová kapalina

Brzdová kapalina je druh hydraulické kapaliny potřebné v hydraulických brzdových a spojkových systémech, jejímž účelem je přenášet sílu prostřednictvím tlaku od hlavního brzdového válce k brzdovým mechanismům jednotlivých kol a mazat a chránit jednotlivé části hydrauliky před korozí.

Brzdová kapalina bezpochyby patří k velmi zatěžovaným součástem brzdového systému a jsou tak na ni kladeny vysoké nároky, především na konstantní viskozitu a co nejvyšší bod varu.

V průběhu času stárne a tím dochází ke snížení jejich užitných vlastností. Především dochází k poklesu bodu varu, který je způsobený zvyšujícím se obsahem vody a nečistot v brzdové kapalině. Při vysokém tepelném zatížení (mnohdy až 180 ºC) se mohou rychleji vytvářet bublinky páry, což může zapříčinit selhání brzd.

Doporučujeme provádět kontrolu brzdové kapaliny každý rok, nejpozději po dvou letech. Navštivte váš autoservis, kde přesně změří bod varu a zároveň provedou výměnu brzdové kapaliny, je-li to třeba.

Druhy brzdových kapalin

Brzdové kapaliny se dělí na tři základní druhy, které jsou užívány v brzdových systémech k přenosu tlaku. Jedná se o kapaliny na bázi:

 • silikonu,
 • minerálních olejů,
 • glykolu.

Nejvíce používaným druhem pro běžná vozidla jsou brzdové kapaliny na bázi glykolu. Silikonové a minerální brzdové kapaliny jsou používány méně. Se silikonovými se setkáte například u vojenské techniky a s minerálními kapalinami tam, kde je hydraulický okruh brzd propojen s jiným hydraulickým systémem vozidla.

Požadavky na parametry brzdových kapalin

Brzdová kapalina společně s ostatními částmi brzdového systému zajišťuje přenos sil při brzdném účinku vozidla. Brzdová kapalina na bázi glykolu stárne, k čemuž dochází v důsledku pohlcování vlhkosti, a tím se postupně zhoršují její vlastnosti. Kvalita brzdové kapaliny by se tak měla pravidelně kontrolovat.

Požadavky na brzdovou kapalinu:

 • Dostatečně vysoký bod varu odpovídající s rezervou tepelným požadavkům brzdového systému.
 • Viskozita odpovídající zvolenému konstrukčnímu řešení brzd.
 • Minimální změna viskozity v závislosti na změně teploty.
 • Co nejnižší hygroskopičnost (schopnost pohlcovat vodu).
 • Tepelná a chemická stabilita.
 • Odolnost proti korozi.
 • Snášenlivost s pryžovými díly.
 • Minimální hořlavost i toxicita.

Souhrn těchto požadavků je obsažen v mezinárodních normách, pomocí nichž se brzdové kapaliny dělí do jednotlivých skupin a kategorií.

Pro americkou normu FMVSS CFR 571.116 se používá specifikace DOT. Dále se brzdovými kapalinami a požadavky na jejich parametry zabývá norma SAE J 1703f z roku 06/1991 a ISO 4925.

Normy brzdových kapalim

Norma FMVSS CFR 571.116 SAE J 1703 ISO 4925
DOT 3 DOT 4 DOT 5.1 DOT 5
Suchý bod varu [°C]* 205 230 260 260 205 205
Mokrý bod varu [°C]** 140 155 180 180 140 140
Kinematická viskozita při -40 °C [mm²/s] max. 1 500 max. 1 800 max. 900 max. 900 max. 1 800 max. 1 500
Kinematická viskozita při +100 °C [mm²/s] min. 1,5 min. 1,5 min. 1,5 min. 1,5 min. 1,5

*    Suchý bod varu - je definován při 0 % obsahu vody v brzdové kapalině.
** Mokrý bod varu - je definován při 3,5 % obsahu vody v brzdové kapalině.

Bod varu

Obecně platí, že čím vyššího bodu varu brzdová kapalina dosahuje, tím je zajištěna vyšší spolehlivost brzdového systému v extrémních podmínkách.

Bod varu udává odolnost brzdové kapaliny proti tepelnému zatížení vznikajícímu při dlouhodobém brzdění, kdy dochází k značnému zahřívání komponentů brzd. Teplo se přenáší do kapaliny a při překročení bodu varu může mít za následek vznik parních bublinek. Ty mohou zapříčinit úplné selhání brzdové soustavy. Pára ve vroucí brzdové kapalině je stlačitelná, čímž dojde k přerušení hydraulického převodu síly v podobě tlaku od hlavního brzdového válce ke kolovým brzdám. Pedál se propadne na podlahu a vůz nelze zastavit.

Viskozita

Každý brzdový systém je konstruován na konkrétní viskozitu brzdové kapaliny. Použije-li se kapalina s jinou viskozitou, může díky odlišné době reakce řídicí jednotka ABS či ESP vyhodnotit situaci jako závadu systému a přejít do nouzového režimu.

Pro zajištění optimálních vlastností v celém teplotně pracovním rozsahu by viskozita měla být co nejméně závislá na teplotě. Nejčastěji uváděná viskozita je tzv. kinematická, která se určuje z doby průchodu určitého množství oleje / kapaliny při dané zkušební teplotě dlouhou tenkou trubičkou (kapilárou).

Úroveň viskozity je důležitá zejména pro vozy vybavené elektronickými brzdovými a stabilizačními systémy, vzhledem k vlivu na rychlost šíření tlakových pulzů a mazací vlastnosti kapaliny.

Hygroskopičnost

Hygroskopičnost neboli schopnost látek pohlcovat a udržovat vlhkost ve vázané formě. Ačkoli absorpce vody způsobuje degradaci brzdové kapaliny směrem k nižšímu bodu varu, zamezuje vzniku kapiček vody.

Je-li kapalina delší dobu skladována bez vzduchotěsných folií, neměla by se používat.

Snášenlivost s díly brzdové soustavy

Brzdová kapalina může zapříčinit vznik koroze díky kontaktu s řadou kovových součástí brzdového systému a také může negativně působit na pryžové díly. Nepříznivý vliv má zejména na autolaky. Dojde-li k potřísnění laku brzdovou kapalinou, je nutné ji co nejrychleji odstranit.

Hořlavost a toxicita

Brzdové kapaliny jsou hořlavé. Jejich hořlavost je ovšem snížena příměsí speciálních aditiv.

V případě požáru použijte pěnu, suché chemické hasivo a oxid uhličitý.

Dojde-li k potřísnění kůže, je doporučeno opláchnout zasáhnuté místo vodou a mýdlem. Dostane-li se brzdová kapalina do očí, je nutné oči důkladně vypláchnout vodou. Smrtelná dávka po požití u dospělého člověka je asi 50 ml.

Mísitelnost a náhrada

Díky naprosto rozdílnému složení u třech základních druhů brzdových kapalin je zcela nepřípustné jakékoli vzájemné míchání. Mísit lze pouze kapaliny stejné specifikace a na stejné bázi.

 • Brzdová kapalina nemá stejnou životnost jako vozidlo díky pohlcování vody. Největší koncentrace pohlcené vody v brzdové kapalině je v kolových válečcích. Pro měření mokrého bodu varu využívejte kapalinu odebranou právě z těchto válečků.
 • Výrobci doporučují provádět výměnu brzdové kapaliny ve lhůtě od 1 do 3 let s ohledem na kvalitu brzdové kapaliny a provozní podmínky. Neuvádí-li výrobce interval pro výměnu, doporučujeme vyměnit kapalinu zhruba každé 2 roky.
 • Vždy používejte pouze kapaliny typu a DOT třídy předepsané výrobcem vozu.
 • Vyvarujte se míchání různých brzdových kapalin. Není-li jiná možnost, míchejte jen vzájemně odpovídající typy a třídy.
 • Při výměně a novém plnění brzdové kapaliny postupujte dle doporučení výrobce vozu.
 • Včasná výměna brzdové kapaliny má vliv na životnost brzdového systému a bezpečnost provozu.

Výměna brzdové kapaliny

Brzdové systémy moderních vozidel jsou natolik náročné, že pro výměnu a odvzdušnění je potřeba použití speciálního servisního přístroje a navštívení tak odborného servisu.

 


Logo Heuréka

Tento e-shop měl za posledních 90 dní tisíce spokojených zákazníků.


Logo Zboží.cz

Zde prezentovaná data, zejména celá databáze, nesmějí být kopírována. Je zakázáno data nebo celou databázi bez předchozího písemného svolení od společnosti TecAlliance kopírovat a distribuovat a/nebo toto jednání umožnit třetím osobám. Porušení zakládá neoprávněný zásah do autorského práva a bude stíháno.